Sponsorer

Hotell Åsnen, Blidingsholm

Regler!

Dessa regler gäller på alla våra banor! Reglerna ska respekteras för att undvika olyckor och misstag.

Paintball är ett roligt äventyr där man hela tiden har kul, men kan vara farlig och skapa olyckor om inte regler följs och respekteras. Tänk på att ni använder er av vapen med högt lufttryck och att alla lagar ska följas vid spel.


Våra Regler.


» Spelare under 18 år behöver målsmans tillåtelse för spel, kontakta oss så skickar vi ett formulär.
» Markör skall vara kronad till max 300 fps.
» Pippåse skall ALLTID vara på vid vistelse i safezone.
» Mask skall ALLTID vara på inne på banan.
» Ingen kroppskontakt på banan.
» Undvik om möjligt skjuta på nära håll.
» Träffad är man så fort man fått färg på sig eller sin utrustning i storlek av en 5 krona. Stänk räknas ej.
» Vid träff räcker man upp handen och skriker träff och går av banan med uppsträckt hand för att ej bli skjuten igen.
» När man sträckt upp handen/ropat träff så är man ute även om man ej fått färg på sig.
» Är man träffad sätter man på pippåse INNAN man går av banan.
» Man leker/viftar inte med markören vare sig inne eller utanför banan.


Stadgar!

1§ FÖRENINGEN
Föreningens namn är Ryds Paintballförening och förkortas RPBF. Föreningen har sin hemort i Ryd, kronobergs län, och bildades 17/10 - 2015. Stadgarna antogs 17/10-2015. Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen verkar i enlighet med demokratiska principer. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå så är det föreningens revisors tolkning som gäller tills klargörande ändring införs.


2§ Verksamhet
Föreningens målsättning och syfte är att stödja tävlingsverksamheten och medverka till att sporten sprids. Medverkande till skapande av en god spelanläggning. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamhetsår är ett kalenderår 1 januari – 31 december. Mandatperiod för förtroendevalda i föreningen är 1 verksamhetsår.


3§ Bli medlem
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlemskap är upprättad när medlemsavgift är betald och registrerad i föreningen. Medlemsavgift och förnyelse av medlemsskap betalas av medlemmar 1 gång per år. Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet. Medlemmar har rabatter på priser i verksamheten. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt. Det åligger föreningen att föra register på sina föreningsmedlemmar och eventuell medlemsavgift. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningens beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet samt ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas på årsmöten eller extra årsmöte. Föreningens styrelse kan besluta om avstängning från föreningen tillsvidare.


4§ Årsmöte
Årsmöte skall hållas mellan 1 oktober och 31 december varje år. För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet. Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
1. ) mötets öppnande
2. ) beslut om mötets giltighet
3. ) val av mötets ordförande
4. ) val av mötets sekreterare
5. ) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. ) förslag från styrelse och medlemmar
11. ) beslut om årets verksamhetsplan
12. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. ) val av årets styrelse
14. ) val av årets revisor
15. ) val av årets valberedare
16. ) Övrigt
17. ) mötets avslutande
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på möte.


5§ Omröstningar
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner.


6§ Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.


7§ Styrelsen
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och det som bestäms på årsmötet. Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen


8§ Revisorer
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en eller två revisorer. De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.


9§ Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.


10§ Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas.


Reklam

Samarbetspartners!